Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Zoetjesaan. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Zoetjesaan te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Zoetjesaan zijn vrijblijvend. Zoetjesaan accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Zoetjesaan behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit. Zoetjesaan behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Leveringen

Zoetjesaan zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Zoetjesaan ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Zoetjesaan levert geen bestellingen bij temperaturen boven de 25 graden, omdat dan geen garantie gegeven kan worden op de kwaliteit van het product. 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij Zoetjesaan te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.

Betaling

De klant voldoet bij Zoetjesaan aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDEAL . In het geval dat Zoetjesaan een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Zoetjesaan.

Garantie

Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de houdbaarheidstermijn, die door Zoetjesaan wordt gegarandeerd.

Klantgegevens

Indien de klant aan Zoetjesaan opgave doet van een adres is Zoetjesaan gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Zoetjesaan is gerechtigd om het e-mailadres van de klant te gebruiken voor het verzenden van de bestelling. De klantgegevens worden niet gedeeld met derden.